"
Català | Castellà

Formacions dirigides a nens i adolescents que es realitzen en escoles i diversos espais educatius, amb l´objectiu de desenvolupar la pràctica de l´Atenció Plena. Es proposen diversos curriculums en funció de l´edat adaptats dins o fora de l´horari escolar, en grups heterogenis o amb alumnes amb necessitats especials.
Els beneficis pels alumnes un cop fet la formació són:

     - Millora dels processos d´atenció i concentració.
     - Disminució de la impulsivitat i reducció d´estrés en
        situacions difícils.
     - Desenvolupament d´habilitats de resolució de conflictes.
     - Increment de l´empatia i comprensió cap els altres.
     - Millora en la capacitat de tranquilitzar-se i controlar-se.
     - Transformació de reaccions en respostes.
     - Percepció de benestar i calma.

Els beneficis pels mestres són:

     - Facilitat en conduir les classes en un ambient més
        tranquil.
     - Millora de la capacitat de captar l´atenció dels alumnes.
     - Major efectivitat en la gestió de conflictes a l´aula.